MAXAGV at Svenska Retursystem

New movie from Svenska Retursystem with FX10 in the background.